Avaandmed

Avaandmed (open data) on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud.

Antud lehel avaldame pakendiregistriga (PAKIS) seonduvad avaandmed.

Avaldatavate andmete kirjeldus on toodud dokumendis: PAKIS_avaandmete_kirjeldus.pdf

Andmeid uuendatakse igaöiselt. Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.

Turule lastud pakendite ja taaskasutatud pakendijäätmete kogused on märgitud tonnides, tarbitud õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kogused tükkides.Pakendiaruannetes näidatud kogused avalikustatakse avaandmetena alles siis, kui aruandeaasta kohta on PAKISes kinnitatud vähemalt 3 sama liiki aruannet.

Allalaaditavad avaandmete CSV failid: